Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

Vereniging van Accountancy Studenten (hierna: VAS): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan de Straatweg 25 te Breukelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40530767;

Algemene Voorwaarden: de op deze pagina beschreven Algemene Voorwaarden van de VAS;

Evenement: een door de VAS georganiseerde evenement, bijvoorbeeld de citytrip, zeilweekend, borrels, etc.

Locatie: de plaats waar een van de Evenementen gehouden wordt;

Organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;

Aanmelding: de vereiste actie om gratis deel te kunnen nemen aan het evenement;

Helptopay: een online programma waar de VAS gebruik van maakt voor het ontvangen en verwerken van aanmeldingen voor bepaalde Evenementen;

Microsoft Forms: een programma waarmee de VAS formulieren maakt voor het ontvangen en verwerken van aanmeldingen voor bepaalde Evenementen;

VASSHOP: de online webwinkel waar de VAS haar merchandise verkoopt;


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanmeldingen voor Evenementen zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Aanmeldingen geschieden via Heltopay of via Microsoft Forms, alsmede voor alle bestellingen via de VASSHOP.

2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het versturen van een aanmelding via Helptopay of Microsoft Forms voor een van de Evenementen houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Dit geldt tevens voor alle bestellingen via de VASSHOP.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de VAS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de VAS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van de VAS en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 De VAS is gerechtigd de door aanmelder opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat de aanmelding ingetrokken kan worden.

2.8 De VAS is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de aanmelding te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De aanmelding komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de VAS de aanmelding niet accepteert. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd deelt de VAS dit schriftelijk (per email) mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

Artikel 3. Prijzen en kortingen

3.1 Bij enkele Evenementen, waaronder de citytrip of het zeilweekend, dienen de deelnemers een vergoeding te voldoen aan de VAS. Deze vergoeding is zichtbaar via de aanmeldpagina van Helptopay en kan jaarlijks worden geïndexeerd.

3.2 Andere Evenementen, waaronder borrels en VASSA’s, zijn kostenloos te bezoeken. Hiervoor is enkel een aanmelding vereist om deel te kunnen nemen aan een van deze Evenementen.

3.3 De VAS tracht bij de aanmeldformulieren duidelijk aan te geven of een Evenement kostenloos te bezoeken is, of dat een vergoeding wordt gevraagd.

3.4 Voor de VASSHOP geldt dat de prijzen in de webwinkel worden getoond bij de verschillende artikelen.

3.5 Leden van de VAS die in bezit zijn van een actief VASPAS abonnement, hebben recht op voorrang bij aanmelding van Evenementen. Tevens ontvangen deze leden bij enkele Evenementen en voor alle artikelen uit de VASSHOP een aantrekkelijke korting. De geldende kortingen zijn weergegeven bij de aanmeldformulieren van Helptopay en in de VASSHOP.

Artikel 4. Aanmeldingen

4.1 Indien u zich heeft aangemeld voor het evenement, betekent dit dat u toegang heeft tot het door u gekozen Evenement.

4.2 Mocht het voorkomen dat het door u gekozen Evenement volgeboekt is, zal u hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. In dit geval zal de VAS uw aanmelding gedeeltelijk of volledig annuleren. Eventuele betaalde gelden zullen worden teruggestort.

4.3 Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op het evenement, dan dient u dit aan de VAS kenbaar te maken per mail naar secretariaat@vasonline.nl, zodat uw plek vergeven kan worden aan een andere deelnemer.

4.4 Aanmeldingen zijn persoonsgebonden. Mocht u samen met iemand anders het Evenement willen bezoeken, dan dient diegene ook separaat een inschrijving te voldoen. Op deze wijze houden we grip op het aantal bezoekers tijdens de Evenementen.

Artikel 5. Annulering

5.1 Een organisator heeft het recht om een Evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal de VAS trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een Evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal de VAS haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het Evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw aanmelding bevestigt altijd goed of u de juiste gegevens heeft doorgegeven.

Artikel 6. Levering

6.1 De aanmeldingen worden na ontvangst bevestigd. Tevens zal u voorafgaande aan het Evenement op de hoogte worden gebracht per e-mail met relevante informatie voor het Evenement.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij bevestiigng van de aanmelding te onderzoeken of de aanmelding juist en volledig is. Indien dit niet het geval is, dient u de VAS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de bevestiging, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat uw aanmelding niet aan de overeenkomst voldoet, heeft de VAS de keuze de desbetreffende aanmelding te annuleren.

7.3 De VAS is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

7.4 De VAS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de afnemer tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Artikel 8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en de VAS (dan wel door klant ingeschakelde derden), is de VAS niet aansprakelijk.

8.2 De administratie van de VAS geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de VAS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de aanmelding zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de VAS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de VAS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

10.1. De bezoeker van het door de VAS georganiseerde Evenement dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken Evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

10.2 Voor een weigering van organisatoren van een Evenement of het openbaar gezag om bezoeker van het door de VAS georganiseerde Evenement toe te laten vanwege handelingen en/of nalaten door de bezoeker zal de VAS niet aansprakelijk zijn.

10.3 De bezoeker bezoekt het Evenement op eigen risico. de VAS zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan.

10.4 De bezoeker dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het Evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het Evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op de VAS rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van de bezoeker.

Artikel 11. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de VAS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de VAS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Gegevens Vereniging van Accountancy Studenten

Naam : Vereniging van Accountancy Studenten
Vestigingsadres : Straatweg 25
Postcode & plaats : 3621 BG Breukelen
KvK: 40530767
BTW: NL005751561B01
E-mail: secretariaat@vasonline.nl